دوره های مقاله نویسی پیشرفته ی SMART

این دوره به این صورت هستند که شما از ابتدا و با حتی دانش صفر در زمینه ی پژوهشی شروع به دریافت آموزش های کامل و دقیق و مرحله به مرحله می کنید. پس از دریافت آموزش ها بصورت عملی بر روی یک موضوع تعیین شده شروع به پیاده سازی آموخته های خود می کنید. در مرحله ی بعد مقاله ای که توسط شما نوشته می شود بصورت کامل مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار می گیرد. در انتها نیز مقاله ی حاصل از دوره ی آموزشی SMART توسط موسسه اریس پژوهش در یک مجله با حداقل اندکس مشخص شده برای هر دوره به چاپ می رسد.

اطلاعیه ی مربوط به هر دوره از چند روز قبل از شروع آن در پیج اینستاگرام موسسه قرار می گیرد.